Privacy verklaring

Pronto Wonen Alkmaar, Pronto Wonen Wervershoof, Profijt Meubel Hoorn, Super Keukens Hoorn, Basic Keukens, Bot Wonen en Onze Meubelen (hier na te noemen Onze Meubelen) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze informatie geldt voor de gehele Onze Meubelen winkelformule. Dus voor Onze Meubelen en voor alle winkelvestigingen die hieronder vallen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze Meubelen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Onze Meubelen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Wij kunnen deze Privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom deze Privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN
Persoonsgegevens van klanten worden door Onze Meubelen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie);
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • (Direct) marketing doeleinden.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten aan de klant);
 • Bij marketing doeleinden is het verwerken gebaseerd op de toestemming van de klant of op ons gerechtvaardigde belang om te zorgen dat ons productaanbod goed aansluit bij onze klanten.
  Het is voor ons belangrijk dat wij ons bestaande klantenbestand passende en persoonlijke aanbiedingen kunnen doen. Ook willen we onze klanten graag op een persoonlijke manier
  op de hoogte houden van de servicemogelijkheden die horen bij hun aankoop en onze producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onze Meubelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens.

Voor marketing doeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:

 • Aankoopgegevens;
 • Gegevens over het websitebezoek;
 • Overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegeven voor verwerking voor marketing doeleinden;

Uw persoonsgegevens worden door Onze Meubelen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • In ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog (garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
 • Daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.
 • Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend of totdat de klant dit intrekt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN (CONTACTPERSONEN BIJ) LEVERANCIERS
Persoonsgegevens van (contactpersonen bij) onze leveranciers worden door Onze Meubelen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de samenwerking en uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onze Meubelen de volgende persoonsgegevens van u(w contactpersoon) vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Onze Meubelen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of de samenwerking en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN DIE EXTRA GARANTIE BIJKOPEN
Persoonsgegevens van klanten die via Onze Meubelen extra garantie bijkopen, worden door Onze Meubelen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie);
 • Het uitvoering geven aan de garantieafspraken;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (de afspraak dat extra garantie wordt geboden op de gekochte producten);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onze Meubelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Aankoopgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Onze Meubelen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • In ieder geval gedurende de looptijd van de garantieovereenkomst;
 • Eventueel in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Het kan zijn dat het uitvoeren van de extra garantie door ons wordt ondergebracht bij een externe partij. Dat wordt dan bij het aankopen van de extra garantie vermeld. De klantgegevens worden in dat geval aan die partij doorgegeven, zodat u van hen de service ontvangt waarop u recht heeft. Natuurlijk kiezen wij onze samenwerkingspartners zorgvuldig uit.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Onze Meubelen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon en doen van persoonlijke aanbiedingen d.m.v. nieuwsuitingen via e-mail.

Grondslag voor de verwerking is:

 • Toestemming van de klant of in sommige situaties ons gerechtvaardigde belang om bij ons bestaande klantenbestand een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen en die klanten op een persoonlijke manier op de hoogte te houden van onze verdere producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onze Meubelen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Eventueel: eerdere aankoopgegevens en gegevens over het websitebezoek.

Uw persoonsgegevens worden door Onze Meubelen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je daarvoor uit te schrijven. Jouw gegevens worden daarna niet meer voor dit doel verwerkt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN SOLLICITANTEN
Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering geven aan de mogelijke arbeidsovereenkomst (pre contractuele fase); en/of
 • De toestemming van de sollicitant.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
 • Geslacht;
 • Pasfoto;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingen;
 • Relevante werkervaring;
 • Referenties.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure en met toestemming van de sollicitant tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (voor eventuele toekomstige functies). Bij indiensttreding worden de daarvoor noodzakelijke gegevens gebruikt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

CAMERATOEZICHT
Het kan zijn dat in onze winkels sprake is van cameratoezicht. Persoonsgegevens van camera’s worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Garanderen van de veiligheid van onze klanten en personeel, het bewaken van de producten in onze winkels en de beveiliging van onze gebouwen. Grondslag voor deze verwerking is:
 • Toestemming; (indien gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht is dit zichtbaar medegedeeld bij de entree van de winkels. D.m.v. het binnengaan van onze winkels geeft u toestemming
  voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze wijze); en/of
 • Ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor adequate beveiliging voor onze klanten, onze medewerkers en onze producten.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens registreren:
 • Videobeelden waarop aanwezigen in onze winkels (herkenbaar) in beeld zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Beelden van het cameratoezicht worden maximaal 4 weken bewaard, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd.
  In geval van bewijsmateriaal van strafbare feiten wordt de bewaartermijn verlengd.

WEBSITEBEZOEKERS
Deze website gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen verbeteren.

Om het gebruik van onze website en webshop(s) in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics en/of Google Tag Manager. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina´s van de website worden bekeken en op welke manier mensen onze website bezoeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de online omgeving en alle invoegtoepassingen voor onze website en webshop;
 • Het opslaan van onze gegevens en maken van back-ups;
 • Het verzorgen van de klantadministratie;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het toezenden van (bestelde) producten;
 • Het oplossen van uw garantie- of servicevragen;
 • Het mogelijk maken van online betalen;
 • Het opvragen van reviews van onze klanten;
 • Het online inplannen van afspraken via speciale planningtools;
 • Het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven;
 • Het uitvoeren van onze (direct) marketingacties via online marketingbureaus en specialisten in webpersonalisatie;
 • Het uitvoeren van assessments voor onze sollicitanten.

Ook worden gegevens gedeeld met andere ondernemingen binnen het concern en de Onze Meubelen winkelformule, waaronder ook begrepen de overkoepelende organisatie IMG (de Internationale Meubel Groep), voor (ondersteuning bij) het uitvoeren van de overeenkomst, voor het oplossen van garantie- of servicekwesties en/of voor marketingdoeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (partijen die ten behoeve van IMG gegevens verwerken) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Naast de hierboven genoemde opties, zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dat volledig in overeenstemming is met de regels over het beschermen van persoonsgegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Onze Meubelen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Onze Meubelen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!